Emin Tengsträm: Romarriket runt

Emin Tengsträm: Romarriket runt
12 september, 2018 Hedengrens

Det förflutna kan skildras på många olika sätt. Här har författaren valt att beskriva det romerska riket i dess skiftande mångfald med hjälp en skildring av en fiktiv resa. Den företas av två romare i yngre medel åldern. Deras resa äger rum under kejsar Antoninus Pius regering, dvs. någon gång på 150 talet e.Kr. Genom de båda männens upple velser och iakttagelser under resan får läsaren en närbild av de olika provinser som ingick i det romerska imperiet, när det var som störst. De olika delarna av riket bjuder resenä rerna på varierande natur och klimat. De får också höra om olikartade skeenden, när områdena införlivades med det romerska väldet. De under söker i vilken grad befolkningen i de olika delarna visar sig ha blivit mer eller mindre romaniserade. De båda resenärerna från Rom är också inledningsvis särskilt intresserade av städernas utveckling och arkitektur men efterhand blir de alltmer obser vanta även när det gäller det ekono miska livet runt om i riket. För att läsa boken krävs inga sär skilda förkunskaper, bara ett visst intresse för antiken. Författaren har varit lektor i klassiska språk både i det gamla gymnasiet och i den senare gymnasieskolan, docent och tidvis vikarierande professor i latin samt till sist professor i humanekologi.